Çevre Politikamız

Kuruluşumuz, çevreye zararlı hiçbir faaliyetin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağının bilinciyle bilim ve teknolojinin sağladığı imkânlar ölçüsünde çevreye zarar vermeden, çevre mevzuatlarına uyum içinde faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Amacımız, çevre faaliyetlerini çevre mevzuatı hedefleri doğrultusunda yürütmektir. Çevreye saygının insana saygı olduğu bilinciyle, çevrenin korunması ve geliştirilmesinde kişisel ve kurumsal katkı ve katılımın önemine inanan Firmamız; faaliyetlerinin çevreye olan etkisini en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri alarak, çalışanlarına ve topluma en üst düzeyde sağlıklı ve güvenli bir çevre sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu kapsamda;
Çevre Bölümümüz, madenin işletmeye başlamasından itibaren madenin ömrünü tüketerek kapanması ve sonrası dönemde, doğal çevreye olası etkileri kabul edilebilir seviyelerin altına indirebilmek için önlemler almak ve çevresel gözlem programlarını oluşturmak amacıyla madenin faaliyete geçmesinden önce kurulmuş bir bölümdür. Şantiyelerimizde Çevre bölümü tarafından, üretim süresince periyodik çevresel ölçümler yapılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilen taahhütname ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesine çalışılmaktadır.

Yılmaz Madencilik olarak, hedeflerimiz arasında;
Firmamız çalışanlarının çevre kültürünü ve bilincini daha da artırmak,
Doğal çevre içerisinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin doğal dokuya ve eko sisteme etkilerini minimize etmek,
İşletmelerimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturulması yoluyla Çevre faaliyetlerini bir sistem dâhilinde yürütmek ve 2012 yılı sonuna kadar tüm işletmelerimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini geçerli kılmak,
yer almaktadır.

Çevre Bilincimiz
Madenlerimizin işletilmesi sürecinde uygulanacak çevre politikasının esası; madenin çıkarılacağı yerde çevre ile dost olarak, maden üretimini sürdürmektir.
Bu bağlamda;
Proje aşamasında ve sonrasında çevreye; insanlara ve tüm canlılara, havaya, suya, toprağa yönelik olası etkileri önceden tanımlayıp gerekli tedbirleri almak, bu etkilere karşı ulusal ve uluslararası standartlara uygun önlemleri en üst düzeyde alıp uygulamak
Çevre korumaya yönelik önlemleri hiçbir ödün vermeden uygulamak. Proje kapsamında tüm çalışanların, mal ve hizmet sağlayanların, çevre koruma önlemlerine eksiksiz olarak uymalarını temin etmek
Çevre ve insan sağlığı ile ilgili parametrelerin düzenli olarak kontrol ve ölçümlerini yapıp ilgili kurum, kuruluş ve bölge insanı ile paylaşmak suretiyle herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir çevrede yaşamasını sağlamak
Şirketimizin çevre sorumluluk anlayışının vazgeçilmez prensibidir.

Bu amaçla bütün şantiyelerimizde aşağıdaki Çevresel İzleme Programı uygulanmaktadır.
Çevresel İzleme Programı
Üretim öncesi mevcut çevresel koşulların belirlenmesi için izleme programı oluşturularak, periyodik olarak ölçümlere devam edilmektedir. Ölçümler maden alanı ve civardaki yerleşim birimlerinde sürdürülmektedir.
Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda Yılmaz Madencilik’in taahhüt ettiği üzere, üretim döneminden itibaren başlatılan çevresel izleme sonuçları, ilgili Devlet birimlerine rapor edilmektedir.
İzleme programı üretim aşamasında bununla sınırlı değildir. İzleme faaliyetleri madenin kapanmasından sonra da devam edecektir.
Çevre ile ilgili denetim ve kontrol hizmetleri kesintisiz sürdürülecektir.
Standartları en üst seviyede sağlayabilmek için sürekli iyileştirme imkânları araştırılacaktır. Çevresel uygulama planları ile gelişmeler Devlet´in de onayı ile hayata geçirilmiştir. Sürekli Olarak Yapılan Ölçümler:

Toz
Gürültü
Patlatma (Basınç ve Vibrasyon)
Tesis alanı PM10 ölçümü
2 ay sürekli çöken toz ölçümleri

Yukarıda belirtilen ölçüm programının dışında, üretime başlamadan önce yapılan çevresel veri tabanı oluşturma çalışmaları, çevresel etki değerlendirme etütleri, çevresel uygulama planları ile öngörülen çalışmalar hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda madencilik faaliyetleri sürerken bir yandan da kullanılan alanların doğaya geri kazandırma çalışmaları başlatılmış olup, etaplar halinde maden çalışmasına devam ederken de sürdürülecektir.

 Araç & Makina